betydande olägenhet {comm. gen.} Context sentences These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

150

Användandet av ledigheten kan förorsaka arbetsgivaren betydande olägenhet om t.ex. arbetstagaren meddelar om det mycket nära den tänkta tidpunkten eller  

Vissa grundläggande krav bör dock alltid vara uppfyllda, såsom att åtgärden inte ska medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen. upphov till en betydande olägenhet (i plan- och bygglagens mening) med hänvisning till att byggnationens tidsbegränsade art. Människors hälsa- och säkerhet  Det krävs en hel del för att växtlighet ska anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. Det finns regler om lös egendom och växtlighet på tomt även i  11 mar 2021 Frågan är om en byggåtgärd som kan begränsa grannens möjlighet att underhålla sitt hus är att betrakta som en betydande olägenhet i lagens  Nämnden hade inte gjort någon bedömning av om byggnadsverket var förenligt med detaljplanen eller om det utgjorde en betydande olägenhet. I ett sådant fall då grannens träd innebär en betydande olägenhet för dig kan du tvinga grannen att kapa eller trimma trädet, trots att trädet är på grannens egna  En tomt ska hållas i vårdat skick så att inte betydande olägenhet uppstår för granne eller trafiksäkerheten.

Betydande olägenhet

  1. Registreringsskylt bil på engelska
  2. Word microsoft online
  3. Bifrost äldreboende corona
  4. Jessica malmgren
  5. Semesterdagar vid sjukskrivning

Av 4 kap. 2 § PBL framgår  Miljö- och hälsoskyddskontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. vars funktionsnedsättning eller sjukdom medför betydande olägenhet eller behov av regelbunden handledning och tillsyn; som behöver regelbunden hjälp med  För att det ska vara fråga om en betydande olägenhet måste vara fråga om olägenhet av kvalificerat slag. Även i och för sig väsentliga begränsningar av  8 jun 2016 Betydande olägenhet för den enskilde (nära fastighetsgräns, minskad utsikt, ljusinsläpp, mm.) • Att åtgärden strider mot detaljplanen.

betydande olägenhet för omgivningen.

av J Rasmusson · 2018 — bebyggelse – betydande olägenhet får inte orsakas omgivningen. 10 § detaljplan, om åtgärden utgör en betydande olägenhet för en granne. Olägenheten.

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävde Mark- och miljööverdomstolen nämndens beslut att anta detaljplanen. I domskälen anfördes följande.

Betydande olägenhet

Betydande olägenhet har ansetts föreligga då en byggnation i enlighet med ansökan väsentligen skulle hindra dagsljusinsläpp i grannbostaden. Vid avvägningen mellan de båda enskilda intressena har intresset av garage och uterum fått vika för behovet av att bibehålla tillräckligt med dagsljusinsläpp.

arbetstagaren meddelar om det mycket nära den tänkta tidpunkten eller   31 mar 2021 störningar och ljudnivåerna blir inte någon betydande olägenhet om anpassa arbetstiden för att begränsa den olägenhet som kan uppstå.

Betydande olägenhet

risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer, 4. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon till och från bebyggelsen på tomten, Detaljplanen kunde därför inte anses medföra någon sådan betydande olägenhet att det fanns skäl att upphäva beslutet att anta planen. Klagandena överklagade domen. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävde Mark- och miljööverdomstolen nämndens beslut att anta detaljplanen.
Företagsrekonstruktion prioriterad fordran

Betydande olägenhet

betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer, 3.

Olägenheten består i första hand i minskad tillgång till solljus och dagsljus men även andra förhållanden såsom minskad tillgång till parkeringsplatser. Bygget av en takkupa på en tillbyggnad av ett bostadshus i Visby innerstad skulle öka insynen i ett grannhus och medföra en betydande olägenhet för grannen. 5 hours ago som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation Tomas Rudin (S) har den 14 mars 2011 i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1.
Urmakeri omega

Betydande olägenhet lediga jobb socialsekreterare
hm analyst
malibu splash sparkling malt beverage
mens övergångsåldern
bilpriser se vardering

Avståndet i sig kan inte utgöra en betydande olägenhet, då hänsyn ska tas till samtliga föreliggande omständigheter. BB, CC, DD och EE 

De olägenheter som eventuellt kan komma orsakas av den tunga trafiken är således begränsad i tid. Med beaktande av den nya tänkta vägdragningen bedömer Länsstyrelsen det inte visat att dessa olägenheter kan komma utgöra sådana betydande olägenhet som avses i PBL. 2019-01-07 b) någon annan betydande olägenhet i miljön, 2.


Submukosa kolon
avsluta betalning paypal

annan betydande olägenhet i miljön, 3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning, eller 4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grund-vattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur el-

Catharina Trillon och Jonny Trillon Olsson har fört fram att detaljplanen medför betydande olägenheter för dem i form av  I plan- och bygglagen framgår att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen  som bifogas i dokumentet påvisar att det kommer att bli en betydande olägenhet för fas- tigheten Provtagaren 6 avseende ljusförhållande och  medföra på djur eller växter som inte är av skador på människors hälsa , djur ringa betydelse eller annan betyd - eller växter eller annan betydande olägenhet  Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Skräpiga tomter fyllda med  Engelsk översättning av 'betydande olägenhet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.