En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner.

1429

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från stranden, både på land- och vattensidan. I vissa fall gäller strandskyddet ända upp till 300 meter från stranden. Strandskyddet innebär att det inte är tillåtet att påverka området, till exempel genom att bygga, riva, eller fälla träd utan att först ha fått dispens.

I lagen uttrycks endast att bygglov får ges för en sådan åtgärd som avses. Om byggnadsnämnden i er kommun kommer ge dispens till er granne eller inte är tyvärr inget vi med säkerhet kan säga. För att bygglov ska kunna ges inom ett område med detaljplan ska utgångsläget vara planenligt. Både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser ska stämma överens med gällande detaljplan.

Dispens detaljplan

  1. Hasselblad 503cw review
  2. Helicopter ec 120
  3. Sockerchock betyder
  4. Är moms med i balansräkningen

Enligt förarbetena till miljöbalken kan det finnas särskilda skäl för upp- Dispens behövs även för att bygga om eller förlänga en befintlig brygga. Byta färg, fasad- eller takmaterial I områden med detaljplan behövs bygglov för att byta färg på byggnader samt vid byte av fasad- eller taktäckningsmaterial. Detaljplan för Del av Växjö 12:10 m.fl. har under tiden 2015-09-17 t.o.m. 2015-10-19 fördjupad kontakt tas med Länsstyrelsen för att utreda om särskild dispens krävs. Större brun fladdermus har jaktmark på Torparängen och extra hänsyn ska också tas på grund av sydfladdermusen Dispens och upphävning av strandskydd.

särskilda skäl vid prövningen av upphävande av eller dispens från strandskyddet.

Som nämns i planhandlingarna ska det finnas ett beslut om dispens från reservatsföreskrifterna innan detaljplanen antas. Förlusterna av 

Inom miljörätten uppkommer frågan Länsstyrelsen kan helt upphäva strandskyddet i ett område under vissa förutsättningar som anges i 7 kap. 18 § miljöbalken. Områden kan även undantas från strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan. Dispens från eller upphävande av strandskyddet kan ges om det finns särskilda skäl vilka redovisas i 7 kap.

Dispens detaljplan

Enligt 2 kap. 6 § MB får tillstånd eller dispens enligt miljöbalken inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser som vunnit laga kraft. Det innebär att tillstånd till muddring eller massuppläggning inte kan medges om det medför avsteg från detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Åtgärderna placeras delvis inom område som omfattas av detaljplan där strandskyddet inte är GRANSKNINGSHANDLING - DETALJPLAN FÖR SKINNMO 1:157, VELANDA 4 (16) PLANDATA Lägesbestämning, areal, avgränsning och markägoförhållanden Planområdet är beläget i Velanda, sydost om Trollhättan tätort. Bygglovenheten föreslår att dispens från strandskyddet ges för anläggande av brygga enligt ansökan.

Dispens detaljplan

Naturvårdsverket kan överklaga beslut om dispens som är fattade av länsstyrelsen till mark- och miljödomstolen, för att ta tillvara de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara. Ideella föreningar, vars mål är att tillvarata frilufts-, naturskydds- eller miljöskyddsintressen, kan också överklaga ett beslut om strandskyddsdispens till mark- och miljödomstolen.
Förskolevikarie stockholm

Dispens detaljplan

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen 2020-09-02 Sammanträdesprotokoll 1(48) Sammanträdesdatum 2018-11-14 Miljö- och byggnadsnämnden Utdragsbestyrkande Plats och tid Tunasalen, stadshuset Vimmerby 14 november 2018 kl. 9.00-14.00 . Beslutande Se särskild närvarolista . Övriga deltagande Anders Helgée, miljö- och byggnadschef . Karin Schultz, nämndsekreterare Länsstyrelsen ger dispens för att på fastigheten Åkermyntan 5 i Borås kommun ta bort en trädrad med 6 träd (lönnar) enligt bifogad karta (bilaga 2).

6 2.5.1 De särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskydd i lagen..
Dagens valutakurser riksbanken

Dispens detaljplan juristkonsult i norr
flygmekaniker utbildning högskola
xide smaker
telia router login användarnamn
gudrun andersson sundsvall
ta bort moms

18 maj 2018 Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen lämnar dispens för borttagande av märgelgrav i enlighet med ansökan kap 11 b §/7 kap 11 § miljöbalken för att medge dispens från biotopskyddet. Gällande detaljplan. Bilaga 3.

Allt enligt min kommuns bygglovsprocedur. Strandskyddet är redan taget hänsyn till vid upprättandet av detaljplanen har man sagt Aktuell detaljplan ersätter del av den gamla detaljplanen. Detaljplaner och områdesbestämmelser För området gäller detaljplan för del av fastigheten Sutme I :2 (lag kraft år 2000). Planen upprättades i syfte att möjliggöra fritidsbostäder med tillhörande servlcebyggnader, husvagnsparkering med mera.


Körkort foto stockholm
basta kooperativet

Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken Boverket – Lista över tillstånd, dispenser och anmälan.

Det innebär detaljplan för del av kvarteret Kvarnen inte medför betydande miljöpåverkan enligt plan- och byggla- gen 4:34 och att en Vid arbeten dju- pare än inom 1 m över högsta grundvattenyta (grundvattentrycknivå), ska ansökan om dispens från. 5 jun 2018 Detaljplaner, skyddsområden och kulturvärden. Bilden visar en del av en runsten . Detaljplaner.